Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, Poddziałanie:11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Regulamin>>


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 29-11-2016 08:36
Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.