Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

I.PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU

Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

–         dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 poz.742),

–        dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową  i statystyczną,

–        dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,

–        dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,

–        akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych – z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne,

–        dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego wyznaczona.

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona    i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących  z powszechnych wyborów

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1) ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

2) udostępnianie:
a) w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),

c) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

d) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

3) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i obecności pracownika uprawnionego. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak  niż  2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

–         imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

–         datę złożenia wniosku,

–         przedmiot wniosku,

–         nazwę udostępnionego dokumentu,

–         imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika załatwiającego wniosek,

–         datę załatwienia i potwierdzenia zainteresowanego

znajduje się w Sekretariacie (pok.56).

Zarządzenie dyrektora RODN „WOM” w Katowicach nr 9/2018/AZZ z dnia 27.03.2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania informacji publicznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz określenia  zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej>>

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej>>

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej>>

Wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej>>


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 05-05-2014 14:41
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek