Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU BIP.WOMKAT.EDU.PL

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 10.06.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. brak opisów alternatywnych przy zdjęciach opublikowanych na stronie,
  2. brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  3. brak odpowiedniego poziomu kontrastu.

    „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.09.2023 r.

Data aktualizacji oświadczenia:  27.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz w oparciu o wyrywkową weryfikację strony przez organ prowadzący.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną Panią Elżbietą Jagodą, e-mail: sekr@womkat.edu.pl.

Kontaktować  można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 258 22 09,
fax: 32 258 18 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można zażądać również udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działania.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

Wszyscy pracownicy Ośrodka służą  wsparciem w zakresie podstawowej umiejętności i pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i wiedzy, w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu sprawy. Ich zadaniem jest również zapewnienie sprawnej ewakuacji poprzez pomoc fizyczną oraz zawiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkimi dostępnymi kanałami.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach mieści się w Katowicach przy ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.

Na teren Ośrodka można dostać się na dwa sposoby. Wjazd dla samochodów znajduje się od strony ulicy Górnika. Wejście dla pieszych znajduje się od strony ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7. Na wejście wskazuje napis nad drzwiami. Przed wejściem dla pieszych znajdują się trzy schody . W holu głównym po prawej stronie znajduje się portiernia, do portierni trzeba dostać się po schodach. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘP ALTERNATYWNY

Dostępność architektoniczna realizowana jest przez wsparcie personelu Ośrodka. W przypadku pojawienia się w Ośrodku osoby niepełnosprawnej personel Ośrodka zapewni tej osobie wsparcie techniczne i merytoryczne.

Przy bramie wejściowej dla pieszych od ulicy ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 znajduje się dzwonek, który umożliwia kontakt z pracownikiem Ośrodka.

Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku ma możliwość wjazdu do budynku kierując się wjazdem dla samochodów od strony ulicy Górnika i objeżdżając budynek dookoła. Istnieje możliwość wjazdu tylko na poziom -1. Na poziomie -1 znajduje się bufet, toaleta ( nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych)  i sale wykładowe nr 12, 10 i 7 oraz pracownię komputerową nr 13. Na wyższe piętra prowadzą schody.

Z racji ograniczonej powierzchni nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jednak możliwość zabezpieczenia takiego miejsca powiadamiając o takiej potrzebie koordynatora. Miejsce zostanie zapewnione przy wejściu na poziomie -1.


______________________________________________________________

Wprowadzenie: Elżbieta Jagoda
Odpowiedzialny za treść: Beata Żurowicz